จุลสารชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย

วัตถุประสงค์ จุลสารชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย

๑.   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัยแก่มวลสมาชิกชมรมร่วมใจราชประชาสมาสัย จิตอาสาราชประชาสมาสัย และผู้สนใจ

๒.   เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ระหว่างสมาชิกชมรมฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๓.   เป็นเวทีให้สมาชิกชมรมฯ ได้แสดงความคิดเห็น ความต้องการ การช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนประสบกรณ์ที่เกี่ยวข้องในงานโรคเรื้อน

      การประกอบอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และงานที่เกี่ยวข้องกับชมรมฯ รวมทั้งประชาคมจิตอาสาราชประชาสมาสัย

๔. เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีระหว่างสมาชิกชมรมฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ

Visitors: 23,332