โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนราชประชาสมาสัย

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
       จากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เพื่อทรงเปิดอาคารสถาบันราชประชาสมาสัย เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2503 ได้ทรงทอดพระเนตรเห็นเด็กซึ่งเป็นลูกผู้ป่วยจำนวน 10 กว่าคน มีอายุที่สมควรเข้าโรงเรียนได้ แต่ยังไม่มีที่เรียน เนื่องจากกรมอนามัยมีแต่โรงเรียนตามนิคมต่างๆสำหรับเด็กที่ป่วยเป็นโรคเรื้อน แต่ถ้าไปเรียนโรงเรียนทั่วไปก็ได้รับความรังเกียจเพราะเกรงว่าเด็กจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่น จึงทรงมีพระราชดำริให้ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยาไปดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนเพราะหากปล่อยไว้ทรงเกรงว่าเด็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นบุคคลอันธพาลโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504
หลังจากรับสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชดำเนินการจัดสร้างโรงเรียน เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน และเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียน นับได้ว่าวันนี้เป็นวันพระทานกำเนิดโรงเรียน ซึ่งเริ่มแรกมีเพียงระดับประถม คือ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์
ต่อมาได้ดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาในนามมูลนิธิราชประชาสมาสัยเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาให้มีแหล่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ขออนุมัติใช้งบประมาณสำหรับฉลองรัชดาภิเษก ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี ในปีพ.ศ. 2514 โดยเมื่อแรกสร้างใช้ชื่อว่า “โรงเรียนราชประชาสมาสัยรัชดาภิเษก” และในปี พ.ศ.2517 ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ได้ยืมตัวนายกิตติ พวงเกษม มาช่วยราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยครูใหญ่ และขออนุญาตอธิบดีกรมสามัญศึกษาให้ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่อีกตำแหน่งหนึ่ง
       เมื่อโรงเรียนเปิดทำการสอนไปท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานจัดโรงเรียนและคณะกรรมการจัดโรงเรียนเล็งเห็นว่าถ้าเด็กเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 แล้ว เด็กจะไม่มีที่เรียนต่อ เพราะถ้าหากส่งไปที่อื่นเกรงว่าจะมีปมด้อย ไม่ได้รับการยอมรับ จึงขอให้กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการก่อสร้างโรงเรียนเพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ จากโรงเรียนราชประชาสมาสัย
ต่อมาเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปีกระทรวงศึกษาธิการจึงมีโครงการสร้างโรงเรียน 8 ทิศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้งบประมาณสำหรับฉลองรัชดาภิเษกและมอบให้กรมวิสามัญศึกษาดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนกลาง 1 แห่ง บนที่ราชพัสดุจำนวน 10 ไร่ ด้านทิศตะวันออกของถนนสุขสวัสด์ ซึ่งเป็นที่ดินโรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก คือ อาคารรัชดาภิเษก 1 และเมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2514 ได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนราชประชาสมาสัย รัชดาภิเษก”โดยทำการสอนในระดับมัธยมศึกษา
จากนั้นวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2518 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารรัชดาภิเษก 1 และเริ่มใช้ปฏิบัติการเรียนการสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 ต่อมามีการจัดสร้าง อาคารเรียนหลังที่ 2 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดอาคารรัชดาภิเษก 2 หอประชุม และโรงฝึกงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2521
       ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2527 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในปัจจุบัน เสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดสนามกีฬารวมของ โรงเรียน และในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์”
ปัจจุบัน โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือที่รู้จักกันในนาม โรงเรียนราชประชา ฝ่ายประถม ใช้ อักษรย่อ ร.ป.ส. สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากร 75 คน นักเรียน 1,600 คน อาคารเรียน 8 หลัง โดยเปิดรับนักเรียนทั่วไป เดินทางไป-กลับทุกคน ส่วนโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใช้ อักษรย่อ ร.ป.ร. สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน-เหลือง ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษามากว่า 46 ปีแล้ว โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 69 ห้องเรียนหลักสูตรที่เปิดสอนได้แก่ หลักสูตรปกติ, หลักสูตร Gifted และหลักสูตร EIS มีข้าราชการครู 117 คน ครูอัตราจ้าง 25 คน นักเรียน 2,965 คน อาคารเรียน 4 หลัง โรงฝึกงาน 3 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 2 หลัง สนามกีฬารวม 1 สนาม และสนามกีฬาในร่ม 1 สนาม


วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล ครูและบุคลากรทุกคนเป็นมืออาชีพ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานงานตามแนวพระราชดำริ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”

พันธกิจ
1) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2) ส่งเสริมและปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะ ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน
5) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
6) ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล
8) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9) ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
10) ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพิเศษด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษา และโครงการพิเศษด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Visitors: 23,332