ราชประชาสมาสัย ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติ

โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ 

    เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2540 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชได้พระราชทานพระราชดำรัสและพระราชดำริ ให้คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ให้พิจารณาช่วยเหลือเด็ก/ เยาวชนที่บิดา หรือมารดาป่วยเป็นโรคเอดส์ให้ได้รับการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช ประธานมูลนิธิฯ ได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสและดำเนินการสนองพระราชดำริ และจัดตั้งโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นภารกิจที่สองของมูลนิธิฯ ต่อจากการสนับสนุนการควบคุมโรคเรื้อน ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีคณะกรรมการฝ่ายราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้ดำเนินงานให้ทุนการศึกษาแก่บุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นมา และเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ในปี พ.ศ2542 มูลนิธิฯ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายทุนการศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 999 ทุน และมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทุนดังกล่าวให้มูลนิธิฯ ดำเนินการและมีพระบรมราชานุญาตเป็น "ทุนพระราชทาน" นับเป็นมงคลสูงสุดแก่มูลนิธิฯ และนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน

   วัตถุประสงค์โครงการ

   1. สนองพระราชดำริในการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในภาวะยากลำบากในพื้นที่เป้าหมาย

   2. สืบเสาะและพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาแก่เด็ก/ เยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการปีละ 999 ทุน

   3. พัฒนาศักยภาพของเด็ก/ เยาวชนกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป

   4. สนับสนุนผู้รับทุนที่จบการศึกษาให้ได้มีส่วนร่วมกับมูลนิธิฯ และภาคีเครือข่ายในการเสริมสร้างเครือข่าย แบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง

 

Visitors: 23,333