โครงสร้างผังการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

     

              1. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ

  สำหรับฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ มีอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานกรรมการ โดยจะให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัย การค้นคว้าทางวิชาการที่เกี่ยวกับโรคเรื้อน และสนับสนุนการฝึกอบรม การประชุม เพื่อพัฒนาบุคลากร และสนับสนุนการศึกษาดูงานด้านวิชาการ รวมทั้งการดำเนินโครงการต่างๆในงานควบคุมโรคเรื้อน

2. ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 สำหรับฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มีนายอรุณ งามดี เป็นประธานกรรมการ โดยจะผลิตและสนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเรื้อนและการป้องกันความพิการ รวมทั้งจัดโครงการรณรงค์เร่งรัดให้ผู้มีอาการที่น่าสงสัยว่าจะเป็นโรคเรื้อนให้รีบมารับการรักษาก่อนจะปรากฏความพิการ และให้ประชาชนมีความเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับและไม่รังเกียจผู้ป่วยโรคเรื้อนและครอบครัว

3. ฝ่ายหาทุน

   สำหรับฝ่ายหาทุน มีนางศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ เป็นประธานกรรมการ โดยจะดำเนินการระดมทุน เพื่อสนับสนุนงานควบคุมโรคเรื้อนและช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว โดยการรณรงค์หาทุนในรูปแบบต่างๆ และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการ/ กิจกรรมของมูลนิธิ อาทิ โครงการปีรณรงค์ประชาชนร่วมใจกำจัดโรคเรื้อน ถวายเป็นพระราชกุศลทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี (ปรร.50) และโครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งการรับบริจาคผู้มีจิตศรัทธา

4. ฝ่ายสวัสดิการ

   สำหรับฝ่ายสวัสดิการ มีนายแพทย์สุรศักดิ์ สัมปัตตะวนิช เป็นประธานกรรมการ โดยจะให้การส่งเสริมอาชีพ ปรับปรุงแหล่งน้ำกินน้ำใช้ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและเครื่องอุปโภคบริโภค ให้สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคมแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนและครอบครัว สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคเรื้อน รวมทั้งส่งเสริมสวัสดิการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อน

 5. ฝ่ายการเงินและบัญชี

   สำหรับฝ่ายการเงินและบัญชี มีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นประธานกรรมการ โดยจะรับผิดชอบการเงิน จัดสรรงบประมาณ ทำงบดุลบัญชีรายรับ- รายจ่าย ตรวจสอบใบสำคัญการใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ

6. ฝ่ายราชประชาสมาสมัยเฉลิมพระเกียรติ

         สำหรับฝ่ายราชประชาสมาสมัยเฉลิมพระเกียรติมีนางศิริรัตน์ อายุวัฒน์ เป็นประธานกรรมการ โดยจะช่วยเหลือและสงเคราะห์ด้านการศึกษาและการดำรงชีพแก่บุตรผู้ป่วยโรคเอดส์ที่กำพร้า ยากจน และขาดที่พึ่ง รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานสงเคราะห์ด้านต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างทัศนคติให้ชุมชนยอมรับให้การช่วยเหลือบุตรผู้ป่วยโรคเอดส์และครอบครัว 

Visitors: 23,333