วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

  1. เพื่อส่งเสริมกิจการของ "สถาบันราชประชาสมาสัย"
  2. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่สถาบันองค์การหรือบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน รักษา และกำจัดโรคเรื้อน ตลอดจนการสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยบุตรโรคเรื้อน
  3. เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่การวิจัย ค้นคว้า การศึกษา และการอบรมของแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ หรือบุคคลอื่ใด ซี่งเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อน
  4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน รักษาและกำจัดโรคเรื้อน
  5. เพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร วิชาการ รับความช่วยเหลือ และร่วมมือจากรัฐบาล ตลอดจน สถาบัน องค์กร หรือบุคคลทั้งในและนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุม ป้องกัน รักษา และกำจัดโรคเรื้อน
  6. เพื่อส่งเสริมการให้การศึกษา การฝึกอบรม การฝึกอาชีพ และการสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนและบุตรของผู้ป่วยโรคเรื้อน
  7. เพื่อส่งเสริมการจัดหาอาชีพ ที่อยู่อาศัย และที่ดินสำหรับทำกินให้แก่ผู้ป่วยจากโรคเรื้อน โดยการติดต่อขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลหรือเอกชน
  8. เพื่อส่งเสริมให้การศึกษา และสงเคราะห์แก่บุตรของผู้ป่วยโรคเอดส์
  9. เพื่อดำเนินการรับบริจาคทรัพย์สิน และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์ทุกชนิด
  10. เพื่อดำเนินการอื่นใด อันจะยังให้สำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นจากวัตถุประสงค์เดิมที่ผ่านมติกรรมการมูลนิธิ 
Visitors: 23,332