สื่อวิดิทัศน์

หยาดพระเมตตาธิคุณ เกื้อการุณย์ต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน

 • กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี 2560 ให้แก่นายแพทย์ธีระ รามสูต ผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนงานป้องกันควบคุมโรคที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
  วันนี้ (2 กันยายน 2560) นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค ในวันที่ 19 กันยายน 2560 นี้ กรมควบคุมโรค จัดพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ที่อุทิศตนและเป็นตัวอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณผู้อุทิศตนงานป้องกันควบคุมโรคที่สามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
  โดยในปี 2560 นี้ ทางคณะกรรมการคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อเข้ารับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต ข้าราชการบำนาญเกษียณอายุราชการจากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ในตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตลอดของการรับราชการในกระทรวงสาธารณสุข รวม 35 ปี ท่านได้เสียสละและอุทิศตนในการทำงานในการป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยผลงานเด่นด้านการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค มีดังนี้ 1.อุทิศตนทำงานด้านโรคเรื้อนตลอดมาเพื่อเพื่อสนองพระราชดำริ และพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 2.การป้องกันควบคุมโรคเอดส์ระยะแรกที่โรคเอดส์เริ่มระบาดสู่ประเทศไทยครั้งแรก ปี 2527 3.การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่สามารถแยก พ.ร.บ.ป้องกันควบคุมโรคในสัตว์ให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ โดยมีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบเฉพาะ พ.ร.บ. ป้องกันควบคุมโรคในคน 4.การแก้ไขปัญหาสู่ความสำเร็จของการที่เด็กไทยได้รับภูมิคุ้มกันถ้วนหน้า
  5.การสอนวิชาการควบคุมโรคเรื้อน โรคติดต่อทั่วไป และโรคเอดส์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาโท 6.การร่วมมือกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมควบคุมโรค ในการศึกษาพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปริโภคปลาดิบ เพื่อลดปัญหาการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.การระดมทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยใช้วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบจากไวรัสบี 8.การพัฒนาและประยุกต์เวชศาสตร์ป้องกันเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคจนถึงปัจจุบัน 9.การริเริ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลด้วยตนเอง สำหรับพัฒนาผู้บริหารระดับสูงทางสาธารณสุข เพื่อช่วยสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรคต่อไป และ 10.การร่วมพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนนวมินทร์ เพื่อเป็น รพ.เอกชน ต้นแบบในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรค นอกจากนี้ หลังเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านยังได้อุทิศตนในการทำงานเพื่อป้องกันควบคุมโรคหลายด้าน อาทิ ร่วมดำเนินงานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร เป็นที่ปรึกษากรมควบคุมโรค และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น
  นายแพทย์เจษฎา กล่าวอีกว่า ในปีนี้ กรมควบคุมโรค ครบรอบวันสถาปนา 43 ปี ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ซึ่งตลอด 43 ปีที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค มีบุคลากรที่ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อต่อสู้กับปัญหาโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าการทำงานป้องกันควบคุมโรคนั้น ต้องมีการพัฒนา ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานให้แตกต่างไปจากเดิม เพื่อให้เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป และต้องอาศัยการศึกษาวิจัย เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ พัฒนารูปแบบ สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการนำกระบวนการทางกฏหมายมาขับเคลื่อนงาน เพื่อให้การทำงานป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด

  *******************************************************
  ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
  โทรศัพท์ 0-2590-3857 วันที่ 2 กันยายน 2560
Visitors: 23,332