งานฝ่ายต่างๆมูลนิธิฯ

1) โครงการราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือเด็ก

   ในปี พ.ศ.2541 มูลนิธิฯ ได้จัดตั้งโครงการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรณรงค์หาทุนเพื่อช่วยเหลือให้ทุนการศึกษา เพื่อช่วยเด็กกำพร้าที่พ่อหรือแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ และอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายที่ยากไร้ในชนบท เพื่อชุบชีวิตเด็กกำพร้าให้มีอนาคตที่ดีพึ่งพาตนเองได้ โดยโครงการดังกล่าวได้เริ่มจัดสรรทุนการศึกษาพระราชทานนับแต่ปี พ.ศ.2541 ปีละ 999 ทุนแก่เด็กกำพร้าจากโรคเอดส์

2) โครงการเฝ้าระวังค้นหาและรักษาโรคเรื้อนในบุคคลและแรงงานต่างด้าวตามแนวพระราชดำริ

   จากปีพ.ศ.2541- ปัจจุบัน ได้จัดตั้งโครงการนี้เพื่อการเฝ้าระวังค้นหา และรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่เป็นบุคคลและแรงงานต่างด้าว

3) โครงการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   จากปีพ.ศ.2553- ปัจจุบัน ได้จัดตั้งโครงการนี้เพื่อให้จิตอาสาราชประชาสมาสัยประจำองค์กร โรงพยาบาล สถานีอนามัย และตำบลเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยใหม่และดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนในชุมชน รวมทั้งดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสร่วมแก้ปัญหาสุขภาพสังคม คุณธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ฯลฯ

4) โครงการขยายการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ปี 2560-2564

   จากการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยตามแนวพระราชดำริ แล้วพบว่า จิตอาสามีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยใหม่ พร้อมทั้งสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้ ส่งผลให้มีความพร้อมและความเหมาะสมในการขยายชมรมจิตอาสาให้ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัด อำเภอ และตำบลให้มากที่สุด เพื่อส่งผลให้เกิดพลังประชาสังคมในการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยใหม่และดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนในชุมชนได้

Visitors: 23,332